Himne Liturgjike Bizantino-Arbëreshe

Himne Liturgjike Bizantino-Arbëreshe

15,00 

 

COD: Prod0090-1 Categorie: ,

Descrizione

Zoti Manuell Jordani kështu shkruan te Parathënia e librit t’tij ‘Himne Liturgjike Bizantino-Arbëreshe’,(2005): ’(…) Kisha menduar edhe të shoqëroja këtë libër me një Cd, kështu çë këto muzika të kishen ndikim më të shpejtë. Kjo idé mund t’realizohet patjetër’. E një ditë u vu, përpara nji rrexhistratòri, e këndoi, ai vetë, gjithë ‘Himnet’ e librit. Njèri pas jètri. 200 faqe. Pa u prëjtur fare. (Ç’ka Pashkët e Pesëdhjetorja njera te Viti Liturgjik; ç’ka Triodi te Mbrëmësorja, Mëngjesorja, Mesha, Martesa, Vdekja). Nanì erth hera, për këta Himne, – te Qindvjetori i t’Lerit t’tij (1920-2020) – të zënë vend te Siti-Web i ‘Shoqatës Kulturore Jeta Arbëreshe’, e nganjë mund t’i shkarkonjë, pa paguar: mund t’i gjègjënj, t’i xërë e t’i këndonjë. Paremëparë priftrat. E kështu Arbërishtja hyn ndër Qishat Arbëreshe ‘ka dera madhe’. E mësimi i zotit Manuell mund t’verë përpara, me zërin e tij, ndër vitrat.

 

Papas Emanuele Giordano così scrive nell’Introduzione al suo libro ‘Himne Liturgjike Bizantino-Arbëreshe’ (Inni Liturgici Bizantino-Arbëreshë), (2005): ‘”Avevo anche pensato di accompagnare questo libro con un Cd, così che queste musiche avessero più rapida incidenza. Questa idea si può senz’altro realizzare”. E un giorno si mise davanti a un registratore, e cantò, lui stesso, tutti gli ‘Inni’ del suo libro. Uno dopo l’altro, tutto d’un fiato. 200 pagine. (Da Pasqua, Pentecoste fino a tutto l’Anno Liturgico; dal Triòdion al Vespro, Mattutino, Liturgia, Matrimonio e Morte). Adesso è giunta l’ora – nel Centenario della sua Nascita (1920-2015) – di fare posto a questi Inni nel Sito-Web dell’’Associazione Culturale Jeta Arbëreshe’, e ognuno può scaricarli, gratis: li può ascoltare, imparare e cantare. Innanzitutto i papas. E così la Lingua Arbreshe entra nelle Chiese Arbreshe ‘dalla porta grande’. E l’insegnamento di papas Emanuele può continuare, con la sua stessa voce, negli anni.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Inni Bizantini Arbëreshë

Durata audio

04:00:13

Autore

Emanuele Giordano