Jeta Arbëreshe 91

Jeta Arbëreshe 91

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Ejaninë / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Ky numër 91 hapën Vitin Njëzetë i ‘Jetës Arbëreshe’, me pak urime e me ndonjë helm për shëndetën e Arbërishtes. Kovidi ndë fjavar na kalloi Zef Kakocën, poet, këngëtar e artist shënmitrot; e Shën Mitri, ndë gusht, në ëmrin e tij, ri-hapën dyert e ‘Festivalit të Këngës Arbëreshe’. Kujtohen autorë të djeshëm, si D.Camarda, G.Del Gaudio, E.Scutari, G.Belluscio, F.A.Santori (I.C.Fortino, E.Macaj, K.Kodra, V.Proko), studiohet letërsia arbëreshe e sotme (B.Gaçe, A.Feraj). Vete përpara studimi i Veprës Letrare të Bilotës, si botimi i Novelës të  Llukës Perrone. Ndër Dokumentet, pra, mund t’djovaset i pari Editorial i ‘Jetës Arbëreshe’(janar 2002) dhe komedja ‘Dorëngushti’ e zotit Manuell Giordano (1955// Zëri i Arbëreshvet 1972). Editorialet e Drejtorit janë dy, t’éhjur si shkëmbet e Krivit.

 

Questo numero 91 apre il Ventesimo Anno di ‘Jeta Arbëreshe’, con pochi auguri e qualche amarezza per la salute della Lingua Arbreshe. Il Covid a febbraio ci ha rubato Pino Cacozza, poeta, cantaurore e artista sandemetrese;  e San Demetrio, ad agosto, nel suo nome, riapre le porte del ‘Festival della Canzone Arbreshe’. Si ricordano autori di ieri, come Camarda, G.De Gaudio, E.Scutari, G.Belluscio, F.A.Santori (I.C.Fortino, E.Macaj, K.Kodra, V.Proko) ; si studia la letteratura arbreshe di oggi (B.Gaçe, A.Feraj). Va avanti la catalogazione dell’Opera Letteraria del Bilotta, come la pubblicazione della novella inedita di L.Perrone. Tra i Documenti, poi, si può rileggere il primo Editoriale di Jeta Arbëreshe (2002), e la commedia ‘L’Avaro’ di Emanuele Giordano (1955// Zëri i Arbëreshvet 1972). Gli Editoriali del Direttore sono due, affilati come le rupi del Crivo.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano

Numero pagine

79