Jeta Arbëreshe 54

Jeta Arbëreshe 54

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Lexha 482/99 është për katundet Arbëreshë dhe ruan të Folmet Arbëreshe, jo gjuhën shqipe; ndër Skollët do mbësuar Arbërishtja, te Sportjelet Gjuhësorë do folur e shkruar
arbërisht. J.A. bëhet ngaherë më arbëreshe e shqipe, dhe Golletti gëzon. M.Bruci na shkruan mbi Elena Gjika; dalën, nga dorëshkrimet, dy Sonete të B.Bilotës; zoti Manuell prier arbërisht Epistollarin Bixantin.

La Legge 482/99 è per i paesi Arbëreshë e protegge le Parlate Arbëreshe, non la lingua albanese; nelle scuole va insegnato l‟arbëresh, negli Sportelli Linguistici si deve parlare e scrivere in arbëresh. J.A. diventa sempre più arbëreshe e albanese, e Golletti gode. M.Bruci-Sauku scrive su Elena Gjika; escono, dagli inediti, due Sonetti del Bilotta; papas E.Giordano inizia a tradurre in arbëresh l‟Epistolario Bizantino.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano