Jeta Arbëreshe 53

Jeta Arbëreshe 53

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Sipas Lexhës 482/99, Pakicat Gjuhësore kanë kenë programet e tyre Rai-Tv rrexhonalë në gjuhën e tyre (art.12,2)”: pas 8 vjetsh, faregjë! Frasnitë hapet „Muzeu i Ikonavet Bixantine‟: duan falënderuar prof.G.Passarelli, arkim.P.Lombardi dhe aministraciona e Frasnitës; T. Osmani na folën për G.B.Pellegrinin dhe E.Çali mbi „Poezinë popullore në strukturën e poezisë së De Radës”.

“Secondo la legge 482/99, le Minoranze Linguistiche devono avere i loro programmi Rai-Tv regionali nella loro Lingua (art.12,2)”: dopo 8 anni, niente! A Frascineto si apre il „Museo delle Icone Bizantine‟: vanno ringraziati il prof.G.Passarelli, l‟arkim.P.Lombardi e l‟amministrazione di Frascineto; T.Osmani ci parla di G.B.Pellegrini, mentre E.Çali sulla „Poesia popolare nella struttura della poesia del De Rada”.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano