Jeta Arbëreshe 56

Jeta Arbëreshe 56

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

I prasmi numër i të gjashtit vit (56 numra, 896 faqe, 336 shënime bibliografikë), i prasmi numër çë del „nga dy muaj‟; Editoriali i drejtohet Bashkivet, Skollavet, Priftravet Arbëreshë e i shan për sa pak abonime bënë për gazetën tonë. Përkujtohen peshkopi Janj Stamati, Zef Skirò dhe A.Ribecco; të dorëshkrimit „Shëmria Gushtit‟ të B.Bilotës dalën të parët 4 sonete.

E‟ l‟ultimo numero del VI anno (56 numeri, 896 pagine, 335 note bibliografiche), l‟ultimo numero a „cadenza bimestrale‟; l‟Editoriale si rivolge ai Comuni, alle Scuole, ai Papas Arbëreshë e li rimprovera per quanti pochi abbonamenti hanno fatto al nostro giornale. Si commemorano il vescovo G.Stamati, Z.Schirò e A.Ribecco; dell‟inedito „S.Maria di Agosto‟ di B.Bilotta escono i primi 4 sonetti.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano