Jeta Arbëreshe 72

Jeta Arbëreshe 72

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Mbaron viti i dhjetë (72 numra, 1344 faqe, 474 shënime bibliografikë); i sprasmi numër çë „del nga tre muaj‟ e i shtypur në tipografì. Drejtori shkruan: “…I zgjova Arbëreshët, i reksa: i rëndë ish gjumi i tyre; i vura mbë bisht, i dhe një pendë ndër duar e i thash „Shkruani!…‟”. Te ky numër del Fotografia dhjetëvjeçare e rivistës: shkrime, autorë e bibliografì. Urime, rivistë heroike!

Finisce il X° anno (72 numeri, 1344 pagine, 474 note bibliografiche), l‟ultimo numero trimestrale e cartaceo. Il direttore scrive:”…Li ho svegliati gli Arbëreshë, li ho scossi: pesante era il loro sonno; li ho messi a sedere, ho messo loro in mano una penna e gli ho detto:‟Scrivete!…‟. In questo numero esce la Fotografia decennale della rivista: scritti, autori e bibliografia. Auguri, rivista eroica!

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano