Jeta Arbëreshe 27

Jeta Arbëreshe 27

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Letër e hapët shkruesit arbëresh‟, titulli i Editorialit:‟Të shkruarit arbëresh ja ngjatën jetën Arbëreshëvet‟. Njetër „Komitat Shkencor‟ lehet Kosenxë, për ruajtjen dhe vlerësimin e kulturës arbëreshe, president isp. F.Fuska; del Rregullimi i III* Festival Euromesdhetar i Muzikës dhe i valles arbëreshe, nën drejtimin e Italo Elmo-s.

„Lettera aperta a chi scrive in arbëresh‟, titola l‟editoriale:‟Scrivere in arbëresh allunga la vita agli Arbëreshë‟. Un altro „Comitato Scientifico‟ crea il Provveditorato di Cosenza, per la difesa e la valorizzazione della cultura arbëreshe, presidente F.Fusca; esce il Regolamento del III Festival Euromediterraneo della Musica e della Vallja arbëreshe, sotto la direzione di I.Elmo.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano