Jeta Arbëreshe 58

Jeta Arbëreshe 58

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Eparkí o Dioqezë?‟: një Editorial i tharët mbi Ungrën: është sintoní ndë mes t‟Papës, peshkopit, priftratvet dhe popullit arbëresh? Jemi bixantinë e arbëresh, o më gjë?. Mbaron komedja në dy akte e L.Mitidieri-t (Sharamiku e martesa Ballabanit); dalën të parët vjershe të rrëfiemes „Kënka Suturit‟ të B.Bilotës; Basilio Giordano, ka Eianina, është senator.

„Eparchia o Diocesi?”, un editoriale amaro su Lungro: c‟è sintonia tra il Papa, il vescovo, i papas e il popolo arbëresh? Siamo bizantini e arbëreshë, o qualcos‟altro? Finisce la commedia in due atti di L.Mitidieri (Sharamiku e il matrimonio di Ballabani); escono i primi versi del racconto „Il canto di Suturi‟ di B.Bilotta; Basilio Giordano, da Eianina, è senatore.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano