Jeta Arbëreshe 69

Jeta Arbëreshe 69

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Arbëreshët errunë ndë Talljet kur kjo ish e ndajtur, dhe luftuan për t‟e bashkojen. Arbëreshët për Talljen bën shumë, po ç‟bëri Tallja për Arbëreshët?‟. Botohen artikul mbi 150 vjetët e Talljes; protopapasi E.Giordano vijon tue pjerrë arbërisht Epistollarin bixantin; Kodra, Smaqi, Velaj, H.Xhaferi, Fl.Bushi shkruajën mbi poetët arbëreshë.

„Gli Arbëreshë arrivarono in Italia quando questa era divisa, e lottarono per unificarla. Gli Arbëreshë per l‟Italia hanno fatto molto, ma cosa ha fatto l‟Italia per gli Arbëreshë?‟. Si pubblicano articoli sui 150 anni dell‟Unità d‟Italia; papas E.Giordano continua a tradurre in arbëresh l‟Epistolario bizantino; Kodra, Smaqi, Velaj, H.Xhaferi, Fl.Bushi scrivono sui poeti arbëreshë

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano