Jeta Arbëreshe 68

Jeta Arbëreshe 68

6,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Mbaron viti i nëndë (68 numra, 1216 faqe, 448 shënime bibliografikë). Pyetje Parlamentare mbi Bashkimin e Skollavet të katundevet arbëreshë dhe mbi kuptimin e vërtetë të Llexhës 482/99 patëtin përgjegje ka Guverni: shkollat arbëreshe duan bashkuar, Lexha 482 është per Arbëreshët e për të Folmet Arbëreshe. Njetër studiuese shqiptare i qaset Arberisë, R.Murati.

Si chiude il IX° anno (68 numeri, 1216 pagine, 448 note bibliografiche). Interrogazioni Parlamentari sull‟unione delle scuole dei paesi arbëreshë e sul significato vero della legge 482/99, hanno avuto risposte dal Governo: le scuole arbëreshe vanno unite e la lehhe 482 è per gli Arbëreshë e per le Parlate Arbëreshe. Un‟altra studiosa albanese si avvicina all‟Arbëria, R.Murati

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano