Jeta Arbëreshe 45

Jeta Arbëreshe 45

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Editoriali folën për „Vallet‟ e si këto kish kishin hyjtur mbrënda te Llexha rrexhonale kalabreze për Pakicat Gjuhësore, për vlerjen e tyre historike të lartë. Kujtohet poeti Z. del Gaudio ka Shën Kolli; Bruni shkruan mbi „Gramatikën Arbëreshe‟ të E.Giordano-s; Babuini thot të tijën mbi „Traditën‟.

L‟Editoriale parla delle „Vallje‟ e come queste sarebbero dovute entrare nella Legge regionale calabrese per le Minoranze Linguistiche, per il loro alto valore storico. Si ricorda il poeta Z.del Gaudio da San Nicola dell‟Alto. P.Bruni scrive sulla „Grammatica Arbereshe‟ di E.Giordano; il Babuino dice la sua sulla „Tradizione‟.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano