Jeta Arbëreshe 43

Jeta Arbëreshe 43

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Arbëria i fshin lotët Kosovës, për humbjen e presidentit Rugova e të peshkopit katholik Sopi, dhjaj naní ç‟ësht po të ketë autonominë; kujtohet edhe vdekja e zotit purçilot V.Selvaggi, prifti i Vakaricit; po ka Purçilli del njetër prift i ri, zoti Viçenx Carlomagno; rivista „Lidhja/Unione‟ feston 25 vjet me një Kuvend.

L‟Arbëria asciuga le lacrime alla Kosova per la scomparsa del presidente Rugova e del vescovo catolico Sopi, proprio ora che sta per ottenere l‟autonomia; si ricorda anche la scomparsa del papas di Eianina V.Selvaggi, parroco di Vaccarizzo. Ma da Eianina esce un altro nuovo papas, Vincenzo Carlomagno; la rivista Lidhja/Unione festeggia i suoi 25 anni con un Convegno

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano