Jeta Arbëreshe 46

Jeta Arbëreshe 46

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Rumenët në Eparkí‟: një problem çë Arbëreshët sot s‟kishin, ndëse Eparkia, gjatë vjetvet, kish dijtur t‟bënej „katekezë vokacionale‟ ndër katundet arbëreshë‟ -. Zë e botohet dorëshkrimi „E bukura Haré‟ përrallë e B.Bilotës; E.Giordano mbaron Vangjelin e Shën Markut arbërisht; Z.Mirdita shkruan mbi „Shpërnguljet e Shqiptarëve‟.

„I Romeni in Eparchia‟, un problema che oggi gli Arbëreshë non avrebbero, se l‟Eparchia avesse saputo fare „catechesi vocazionale‟ nei paesi arbëreshë. Si inizia a pubblicare il manoscritto „La bella Letizia‟, novella di B.Bilotta; papas Giordano conclude il Vangelo di S.Marco in arbëresh; Z.Mirdita scrive sulle „Emigrazioni degli Albanesi‟.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano