Jeta Arbëreshe 23

Jeta Arbëreshe 23

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Toponomastika e katundevet arbëreshë ka të jetë arbëreshe dhe e shkruar arbërisht, na kujton Editoriali; V. Golletti-Baffa shkruan:‟Ndìenj haré kur marr Jetën Arbëreshe…‟; papa J. Giudice, prift i Shën Kollit, na shkruan si…Gangali; ndër Përvjetoret, kujtohen J.De Rada e Zef Serembe.

La Toponomastica dei paesi arbëreshe dev‟essere arbëreshe e scritta in arbëresh, ci ricorda l‟Editoriale; V.Golletti Baffa scrive:‟Provo gioia quando ricevo Jeta Arbëreshe…‟; papa J.Giudice, parroco di S.Nicola, ci scrive come…Gangale; tra le Commemorazioni, si ricordano J.De Rada e Z. Serembe.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano