Jeta Arbëreshe 32

Jeta Arbëreshe 32

7,90 12,00 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„Ku janë Arbëreshët?”, pyhet drejtori:‟Atjè ku folet arbërisht, atjè ku rrohet si arbëreshë‟; kujtohen poetët Dushko Vetmo e Ll. Perrone, po mbahen mendë edhe dy miq të „Jetës‟ çë na lanë parë motit, Rusciano e Paternoster; Imri Badallaj shkruan mbi „të ardhmen e minoritetit arbëresh‟; „Çmimin Gj.K.Skanderbeg‟ e mundi një nxënëse ka Ungra; vdiq zoti V.Matrangolo, Firmozë.

“„Dove sono gli Arbëreshë?”, si chiede il direttore:‟Lì dove si parla in arbëresh, lì dove si vive da arbëreshë‟; si commemorano i poeti Dushko Vetmo e L.Perrone, ma si ricordano anche due amici di „Jeta‟, che ci hanno lasciato anzitempo, N.Rusciano e A.Paternoster; Imri Badallaj scrive sul‟ futuro della minoranza arbëreshe‟; il Premio G.C.Skanderbeg l‟ha vinto un‟alunna di Lungro; è morto papas V.Matrangolo, ad Acquaformosa.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale, Cartaceo

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano