Jeta Arbëreshe 85

Jeta Arbëreshe 85

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Drejtori, tek Editoriali, na taksen se „Jeta Arbëreshe vete përpara!”, e s‟mund t‟ish ndryshe. Fortino shkruan mbi influenxën e poezisë italiane në vepren e Vorea Ujkos, ndërsa t‟tjera studjuese shqiptare i qasen Arbërisë (E.Macaj, N.Kastrati, O.Radovicka). Mund t‟djovasni, ndër të tjerat: „Mozaiku im: Skënderbeu mbi Pegas‟(poezi të V.Zhitit); „Skanderbeku ndëpër faqet e Jetës Arbëreshe‟; poezi të vjershtares purçulote M.Markut (1918-2018); të parën pjesë të Aktevet të Kuvendit mbi V.Ujkon/2004 (A.Vinca, G.Di Maggio,A.Giordano); „Vepra letrare‟ e Bilotës (II).

Il Direttore, nell‟Editoriale, ci promette che „Jeta Arbëreshe va avanti!”, e non poteva essere diversamente. Fortino scrive sull‟influenza della poesia italiana sull‟opera di Vorea Ujko, mentre altre studiose albanesi si avvicinano all‟Arbëria (E.Macaj, N.Kastrati, O.Radovicka). Potete leggere, tra l‟altro: „Il mio Mosaico: Skanderbeg su Pegaso (poesie di V.Zhiti); „Skanderbeg tra le pagine di Jeta Arbëreshe‟; composizioni della poetessa popolare di Eianina M.Miranda (1918-2018); una prima parte degli Atti del Convegno su V.Ujko/2004 (A.Vinca, G.Di Maggio, A.Giordano); l‟‟Opera Letteraria‟ del Bilotta (II).

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano