Jeta Arbëreshe 84

Jeta Arbëreshe 84

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Me këtë numër Drejtori do t‟e kish mbëllijtur rivistën, për aq motive (faqe 43). Megjithatë, tek Editoriali folën mbi 550-vjetorin e vdekjes s‟Skanderbekut; Fortino vijon e shkruan mbi Shqipërinë e martirizuar, dhe L.Gjergji për Shëjtën Tereze. Drejtori provon si greqishtja shkruhet e djovaset mirë vet me alfabetin arbëresh; vlerësohen kuadret e A.Marinus (1945-2012), piktor frasnjot; botohen poezitë arbëreshe të zotit E.Giordano. Ndër Dokumentet, zë e botohet „Vepra Letrare‟ e B.Bilotës, ç‟ka Librètet/Lìbrëthit e tij dorëshkrime. Ndërkaq, mbarohet viti XVI, e faqet e shkruara janë 2.303. Gëzuar!

Con questo numero il Direttore avrebbe voluto chiudere la rivista, per tanti motivi, e lo dice a pag.43. Ciononostante, nell‟Editoriale parla del 550° anniversario della morte di Skanderbeg, Fortino continua a scrivere sull‟Albania martirizzata. Il Direttore prova come il greco si scriva e si legga bene solo con l‟alfabeto arbresh; si valorizzano i quadri di A.Marinus (1945-2012), pittore arbresh di Frascineto; si pubblicano le poesie arbëreshe di papas E.Giordano. Nei Documenti, si comincia a pubblicare l‟”Opera letteraria” di B.Bilotta, iniziando dai suoi „Libretti‟ manoscritti.
Frattanto, si chiude l‟anno XVI°, e le pagine scritte sono 2.303. Complimenti!

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano