Jeta Arbëreshe 83

Jeta Arbëreshe 83

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

„O Prindë Arbëreshë, bilvet tuaj folni Gjuhën Arbëreshe!” – lutën Drejtori tek Editoriali; edhe të t‟tjera proff. shqiptare maten me studime arbëreshë (E.Macaj e Sh.Morina), ndërsa Fortino shkruan mbi martirët shqiptarë të komunizmit. Do te gjëni: poezitë e të rinjvet te Konkorsi Poezije Arbëreshe „Mecenate‟; intervistat e E.Demos, B. Andonit, Vilhemes Vranari Haxhiraj Drejtorit A.Giordano për XV-vjetorin e rivistës; Bibliografinë e artikujvet-studimevet mbi autorë arbëreshë-shqiptarë të sotëm e të djeshëm (mbi nn.1-81); „Himnin Akathist‟ arbërisht, të ngjezotit E.Giordano, si edhe një Biografì të tij (më të shkoqur).

„O genitori Arbëreshë, ai vostri figli parlate l‟arbëresh!” – supplica il Direttore nell‟Editoriale; anche altre proff.albanesi si cimentano in studi arbëreshë (E.Macaj, Sh.Morina), mentre Fortino scrive sui martiri albanesi del comunismo. Troverete: le poesie dei giovani nel Concorso di Poesia Arbëreshe „Mecenate‟; le interviste di E.Demo, B.Andoni, V.Vranari al Direttore A.Giordano, per il XV° della rivista; la Bibliografia degli articoli-studi sugli autori arbëreshë-albanesi di oggi e di ieri (nn.1-81); l‟Inno Acathistos‟ in arbëresh, del compianto p.E.Giordano, nonché Note Biografiche su di lui.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano