Jeta Arbëreshe 88

Jeta Arbëreshe 88

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Te ky numër Drejtori shkruan dy Editoriale: te njèri vijon (e mbëllìn) polemikën me Eparkinë e Ungrës sesi pak (o fare, o lik) nderohet ‘Arbrishtja’ te Qishat e saj Bixantine; ‘shkaku’ i jetrit Editorial është Lexha 482/99, çë bën 20 vjet: e menduar për t’i bënej mirë Minoranxavet Gjuhësore Storike Italiane, për Minoranxën Arbreshe qe apllikuar ‘si më keq s’mundej’, e i bëri dëme gjuhësore ‘sa s’dihen’ popullit arbresh. Jashtë zakonit, 22 faqe ja kushtuam nji Komedje arbreshe të autorit ka Ururi G.Tartaglione, të pjerrë në të folmen qeftiane ka M.Massaro.  Fortino  studjon L.Shantojën, njetër prift shqiptar martir të komunizmit, ndërsa A.Velaj na shkruan mbi Marg Scilippa e K.Kodra mbi F.A.Santorin.  Mbi Lexhën 482/99, gjëni nj’intervistë pllatanjotit on.Mario Brunetti-t; dhe një shkrim të presidentit të Confemilit, Domenico Morelli, çivitjot. Ndër Dokumentet,  vehet përpara me ‘Veprën letrare’ të Bilotës; e Drejtori mbaron ndihmën e tij ‘llaike’ për një Meshë ‘më’ arbëreshe.  

 

In questo numero il Direttore scrive due Editoriali: in uno continua (e chiude) la polemica con l’Eparchia di Lungro su come poco (o per niente, o male) si onora la ‘Lingua Arbreshe’ nelle sue Chiese Bizantine; il bersaglio dell’altro Editoriale è il ventennale della Legge 482/99: pensata per fare del bene alle Minoranze Linguistiche Storiche d’Italia, per la Minoranza Arbreshe è stata apllicata ‘come peggio non si poteva’, e ha arrecato danni enormi linguistici al popolo arbresh. Eccezionalmente, 22 pagine le abbiamo dedicate a una Commedia arbreshe dell’autore ururese G.Tartaglione, adattata alla parlata di Chieuti da M.Massaro. I.C.Fortino studia  L.Shantoja, un altro prete albanese martire del comunismo; mentre A.Velaj scrive su Marg Scilippa e K.Kodra su F.A.Santori.Sulla Legge 482, trovate un’intervista al platacese on.Mario Brunetti e uno scritto del presidente del Confemili, Domenico Morelli, civitese. Tra i ‘Documenti’, si va avanti con l’’Opera Letteraria’ del Bilotta; mentre il Direttore conclude il suo contributo ‘laico’ per una Messa ‘più’ arbreshe.

 

 

 

 

           

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano