Jeta Arbëreshe 87

Jeta Arbëreshe 87

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Nr.87 (2019)

Rivista, çë numron 2.602 faqe, i buthton dhëmbin e tharët Eparkisë s’Ungrës, te viti i Qindinarit t’saj, sepse Arbrishtja, – falë apatisë dhe varesisë, o paurtësìsë s’priftravet – ndër Qishat Bixantino-Arbëreshe është ngaçik e shtypur dhe e ndërrruar me Italishten, gjuhë jo-liturgjike. E Drejtori pyhet ndëse Ungra e buar bùsullën e sa jep shèmbul e urdhra të shtrëmbur. Kujtohet shkrimtari arbëresh F.A.Santori ka Picilìa (Sauku, Fortino e Kodra)  e vehet përpara me Dorëshkrimet e Bilotës, frasnjot, kuj mbrënda vitit do t’i kushtohet një Kuvend, dhe me katalogimin e Veprës së tij Letrare. Nderohet artisti shkodran Lin Delija, e kujtohet vjershtarja purçilote Anita Markut, mëma e Drejtorit, në qindinarin e të lerit. Një numër i bëgatë me Dokumente e të Dhëna gjuhësore, e jo vet, interesante.

La Rivista, giunta a 2.602 pagine, mostra il dente amaro all’Eparchia di Lungro, perché la Lingua Arbëreshe, nelle Chiese Bizantine dei paesi arbëreshë, – grazie all’apatia, alla pigrizia, o  all’ignoranza dei preti – è continuamente calpestata e  sostituita con l’Italiano, lingua-non liturgica. E il Direttore si chiede se Lungro abbia perso la bussola e dìa esempi e ordini sbagliati. Si ricorda lo scrittore arbresh F.A.Santori da S.Caterina Albanese/Cs (Sauku, Fortino e Kodra) e si va avanti con i Manoscritti del Bilotta, frascinetese – a cui entro l’anno sarà dedicato un Convegno – e con la catalogazione della sua Opera Letteraria. Si onora l’artista scutarino Lin Delija e si ricorda la poetessa popolare Anna Biaiotta, madre del Direttore, nel centenario della nascita. Un numero ricco di Documenti e Dati linguistici, e non solo, interessanti.

 

           

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano