Jeta Arbëreshe 82

Jeta Arbëreshe 82

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

“Duhet një „Plan Marshall‟ për Arbërinë; – shkruan Drejtori tek Editoriali – Arbëria ka ú Bukje për Biltë e saj!”: çdo Bashkí Arbëreshe ka t‟i gjënjë punë të rinjvet të katundit!”. Dy studjuese shqiptare të rea, M.Kërbizi e A.Haxhiselimi, shkruajën mbi letërsinë arbëreshe; kurse Itall Fortino shkruan mbi Mëmën Tereze. Rreth 15 vjetvet të rivistës, botohen gjithë ëmrat e arbëreshëvet dhe shqiptarëvet çë shkruajtin mbi të. Dalen pra: „Bibliografia e numravet 79-82 e „Bibliografia Arbëreshe‟ e revistës koliqane „Shêjzat‟.

„Occorre un „Piano Marshall‟ per l‟Arbëria; – scrive il Direttore nell‟Editoriale – l‟Arbëria ha fame di Pane per i suoi Figli: ogni Comune Arbëresh deve trovare lavoro al giovani del paese!”. Due nuove studiose albanesi, M.Kërbizi e A.Haxhiselimi, scrivono sulla letteratura arbëreshe; mentre Italo Fortino scrive su Madre Teresa. Sui 15 anni della rivista, si pubblicano tutti i nomi degli arbëreshë e shqiptarë che vi hanno scritto. Si pubblicano poi: la Bibliografia dei numeri 79-82, nonché la „Bibliografia Arbëreshe‟ della rivista koliqana „Shêjzat‟ (Roma 1957-77).

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano