Jeta Arbëreshe 76

Jeta Arbëreshe 76

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Mbaron viti i dymbëdhjetë (76 numra, 1572 faqe, 487 shënime bibliografikë). “Jeta Arbëreshe – shkruan drejtori – është folé e vatër, palestër e skollë, universitet e akademì”: arbëreshë e shqiptarë, bashkë, vlerësojën Arbërinë; zoti E.Giordano prier arbërisht „Paraklisis‟ bixantine; përkujtohen A.Parapugna, Zef De Rada, F.Crispi Glaviano, N.Chetta; A.Karasinski shkruan mbi Albanologjinë në Polonì.

Finisce l‟anno XII° (76 numeri, 1572 pagine, 487 note bibliografiche). „Jeta Arbëreshe – scrive il direttore – è nido e focolare, palestra e scuola, università e accademia”: arbëreshe e albanesi, insieme, valorizzano l‟Arbëria; papas E.Giordano traduce in arbëresh la „Paraclisis‟ bizantina; si commemorano A.Parapugna, Zef De Rada, F.Crispi Glaviano, N.Chetta; A.Karasinski scrive sugli Studi Albanologici in Polonia.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano