Jeta Arbëreshe 92

Jeta Arbëreshe 92

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Ejaninë / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Ky numër 92 mbullín Vitin XX të ‘Jetës Arbëreshe’. Drejtori, tek Editoriali, shtin gjithë Arbëreshët sa t’shkruajën arbërisht, sepse s’kihet më mot t’biret me lëtishten. Edhe ndëse, mbrej numrit t’shkuar, rivista numëron më shkrime ka katundet arbëreshë, mot Jeta Arbëreshe zë e del 1 herë ndë vit’t: ndë Shënmartí. Kështu prëhemi gjithë nj’çikë. Ndërkaq na la Pjetro Napoletano, poet ka Ferma. Italo C.Fortino zë e shkruan mbi papa Sepën Ferrari, ka Frasnita, një personaxh i math, mbi kë pak u shkrua njera sot. Mbahen mendë Papa Klementi XI, me rrënja shqiptare, e poeti i math p.Gjergj Fishta; e Carmine Stamile boton njetër ‘Rrfíemez’ të pabotuar të F.A.Santorit. Ndër ‘Dokumentet’, mbaron novela e pabotuar e Llukës Perrone, e dalen, gjithë bashkë Kënkat e kantautorit Sallvatur Donato, ka Ferma, si edhe Rrëfìemza në dialog ‘Kush jemi?’ të zotit Emanuele Giordano. Ndë fund, Drejtori mbullìn numrin me rubrikën ‘Shkurt’, me nj’urim: ‘Jeta s’ka ngé të vdesë’.

Questo numero 92 chiude il Ventesimo Anno di ‘Jeta Arbëreshe’. Il Direttore, nell’Editoriale, spinge tutti gli Arbëreshë a scrivere in arbresh, perchè non si ha più  tempo da sprecare con l’italiano. Anche se, rispetto al numero precedente, la rivista ha più scritti dai paesi arbëreshë, l’anno prossimo Jeta Arbëreshe comincia ad uscire 1 volta all’anno,. A Novembre. Così ci riposiamo un po’ tutti. Nel frattempo ci ha lasciato Pietro Napoletanto, poeta da Firmo. Italo C.Fortino inizia a scrivere su papas Giuseppe Ferrari, da Frascineto, un grande personaggio su cui poco si è scritto fino ad oggi. Si ricordano gli anniversari di Papa Clemente XI, di origini albanesi, e del grande p.Giorgio Fishta, e Carmine Stamile pubblica un altro ‘Racconto’ inedito di F.A.Santori. Tra i ‘Documenti’, esce l’ultima parte della novella inedita di Luca Perrone, e vedono la luce, tutte insieme, le canzoni del cantautore Salvatore Donato, da Firmo; nonchè il ‘racconto dialogato ‘Chi siamo?’ di papas Emanuele Giordano. Infine, il Direttore chiude il numero con la rubrica ‘In breve’ con un augurio: ‘Jeta non ha tempo per morire’.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano

Numero pagine

84