Jeta Arbëreshe 80

Jeta Arbëreshe 80

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Mbaron viti i katërmbëdhjetë (80 numra, 1934 faqe, 505 shënime bibliografikë). „Arbëreshi, shkruan drejtori, s‟trëmbet: është, e qëndron, i Krishterë; besën e suall ka Shqipëria e Krishterë‟. I.Badallaj boton pjesë të „Sistemit vokalik të së Folmes arbereshe të Kazallveqit/Fg‟; botohen „Dymbëdhjetët Vangjele‟ të s‟Ënjtes Madhe, të pjerrë arbërisht ka E.Giordano; vete përpara Bibliografia Arbëreshe mbi revistat shqiptare (Ylli dhe Drita).

Finisce l‟anno XIV° (80 numeri, 1934 pagine, 505 note bibliografiche). „L‟Arbëresh, scrive il direttore, non ha paura: è, e resta, Cristiano; la fede l‟ha portata dall‟Albania Cristiana‟. I.Badallaj pubblica parte del „Sistema vocalico della parlata arbëreshe di Casalvecchio/Fg; si pubblicano i „Dodici Vangeli‟ del Giovedì Santo, tradotti in arbëresh da papas E.Giordano; va avanti la Bibliografia Arbëreshe sulle riviste albanesi (Ylli e Drita).

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano