Jeta Arbëreshe 79

Jeta Arbëreshe 79

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

I tërë ky numër i kushtohet figurës dhe veprës së zotit E.Giordano-s, çë na la ditën 17 fjavar 2015: me „fjalimet e lipit‟, me kujtimet e ambasadorëvet; me kujtime e rrëfime ka Arbëria e Bota Shqiptare; me Aktet e Kuvendeve ku, vitet e shkuar, u fol mbi të; me Bibliografinë e përplotë të tij dhe mbi të. „Buartim shumë, po s‟dimi sa‟ – shkruan drejtori, i nipi, tek Editoriali.

L‟intero numero viene dedicato alla figura e all‟opera di papas E.Giordano, che ci ha lasciato il 17 febbraio 2015: con i discorsi del lutto, con i ricordi degli ambasciatori, con ricordi e racconti dall‟Arbëria e dal mondo albanese; con gli Atti dei Convegni dove, negli anni scorsi, si parlò di lui; con la sua Bibliografia completa e quella su di lui. „Abbiamo perso molto, ma non sappiamo quanto‟ – scrive il direttore, suo nipote, nell‟Editoriale.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano