Jeta Arbëreshe 78

Jeta Arbëreshe 78

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Mbaron viti i trembëdhjetë (78 numra, 1748 faqe, 497 shënime bibliografikë). „E para e drejtë e njeriut – shkruan drejtori – është Besa, dhe çdo njerì është i lirë të besonjë Kë do‟. Kujtohen N.Mattinò, V.Golletti Baffa, G.Catapano; botohet nje cikël poezish të V. Zhiti-t e dy Ese të A.Podrimja-s; del njetër pjesë Bibliografije të Jetës Arbëreshe (2003-2008) dhe një sqithër të „Javës Madhe‟ arbëreshe të E.Giordano-s; shtohen shqiptarët çë studiojën Arbërinë (V.Bexheti, G.Jani, L.Gjergji).

Si conclude l‟anno XIII° (78 numeri, 1748 pagine, 497 note bibliografiche). “Il primo diritto dell‟uomo – scrive il direttore – è la Fede, e ogni uomo è libero di credere in Chi vuole”. Si commemorano N.Mattinò, V.Goletti Baffa, G.Catapano; si pubblica un ciclo di poesie di V.Zhiti e due saggi di A.Podrimja; esce un‟altra parte di Bibliografia di Jeta Arbëreshe (2003-2008) e una scheggia della „Settimana Santa‟ in arbëresh di E.Giordano; aumentano gli albanesi che studiano l‟Arbëria: V.Bexhet, G.Jani, L.Gjergji.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano