Jeta Arbëreshe 89

Jeta Arbëreshe 89

5,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Ejaninë / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Ky numër ësht më i likshti ç’ka 7 vjet e këtej. Koronavirusi s’i bëri shumë dëme Arbëreshëvet, po të mbeturit veç, njeri ka jetri, frenarti edhe të shkruarit. Tek Editoriali,  Drejtori mban mendë dy lipe të rëndë për Kulturën arbëreshe: prof.Gradilone e kërkimtarin Belluscio.  Mbi të parin shkruan Italo C.Fortino; për  të dyjtin, Fortino e M. Bruci, si edhe D.Morelli e G.Bellizzi ç’e njohtin prë s’afri. K.Kodra e Drejtori kujtojën poetin Ll.Perrone e zotin Manuell Giordano, të lerë 100 vjet prapë. Na nderojën me shkrimet e tyre Mario Miranda e Mario Calivà; e na gëzon  papa Janni ka Shën Kolli/Kr me Meshën Lëtire të pjerrë arbërisht (të shkruar në alfabetin e vjetër t’Gangalit), për zilinë e istitucjonavet e pëlqimin e gjindjes katundare. Patrizia Figlia, ndë fund, me katër fjalë të thjeshta, varrosën  ‘gjuhën politikeze’ me ‘folsit e saj’, çë aq dëme i bënë Arbërishtes e Arbërisë s’tërë.

 

Questo numero è il più ‘magro’ da 7 anni in qua. IL Coronavirus non ha arrecato molti danni agli Arbëreshë, ma lo stare isolati l’uno dall’altro ha frenato molti a scrivere, mentre ha ispirato oltremodo qualcun  altro (C.Stamile). Nell’Editoriale il Direttore ricorda due gravi lutti per la cultura arbreshe: , proff..Gradilone e Belluscio. Su Gradilone scrive I.C.Fortino; sul secondo, Fortino e M.Bruci, oltre a D.Morelli e G.Bellizzi che l’hanno conosciuto da vicino. K.Kodra e il Direttore ricordano il poeta L.Perrone e papas Giordano, nati 100 anni fa.. Ci onorano con i loro  scritti M.Miranda e M.Calivà; e ci delizia don Giovanni Giudice da S.Nicola dell’Alto/Kr con la Messa Latina tradotta nell’arbresh di San Nicola (e scritta nell’alfabeto di Gangale), osteggiato dalle istituzioni e gradito dalla gente paesana. Patrizia Figlia, infine, con quattro parole chiare,  seppellisce il politichese e i suoi parlanti, affossatori della Lingua Arbreshe e dell’Arbëria.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano