Jeta Arbëreshe 93

Jeta Arbëreshe 93

4,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Ejaninë / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Ki numër 93, i pari ç’del nj’herë ndë vit’t, mbëllin Vitin XXI të ‘Jetës Arbëreshe’, me 153 faqe.  Drejtori, tek i pari Editorial, thot se ‘Fjalorthi Arbërisht-Lëtisht’ i lipset Arbëreshëvet e se ‘Arbrishtja standarde’ i bën mirë t’Folmevet arbëreshe e qasën Arbëreshë e Shqiptarë; tek i dijti Editorial (ndë fund t’numarit), priret e shtin Arbëreshët – ata çë dinë dhe duan – sa t’shkruajën arbërisht. 26 janë katundet të interesuar, pak o shumë, ka shkrimet e këtij nr.93. Ndërkaq na la Paskall Pisarro, gazetar ka Ungra, kultor e këngëtar, ç’qe edhe president i Shoqatës Aiadi. Italo C.Fortino vijon e shkruan, gjategjerë, mbi papas Sepën Ferrari, ka Frasnita, një ekumenist i vërtetë. Imri Badallaj na dritëson mbi t’folmen e Qeftit, ndërsa M.Bruci, K.Kodra, H.Grillo-K.Shegani e N.Kastrati na nderojën poetët Santori, Zef De Raden, Perrone, Serembe, G.Dara, Zef Skirò. Vijojën pra botimet e dorëshkrimevet të Santorit e të Bilotës, ndërsa kujtohen personaxhe të djeshëm si: A.Guzzetta (A.Dema), G.Stamati, D.Chidichimo, A.Masci, V.Selvaggi; dhe poetët A.Nociti, C.Candreva, A.Giordano senior. Pas 17 vjet, Drejtori komenton Sinodin Intereparkjall të Grotaferratës (2004-2005), çë adhè s’u konkretizua fare, o pak. Ndër ‘Dokumentet’, gjëni 6 letra t’pabotuara çë shkrimtari shqiptar Fatmir Gjata i dërgon (1982-85) poetit Vorea Ujko, ka Frasnita; si edhe një llistë 44 motrash t’vogla të Jisuit ç’i shkruajën (1969-95) llitra e kartollina zotit Manuell Giordano, prift i Ejaninës. Edhe t’tjerë poezi, kënka, artikul, studime, kronika me interes gjëni te ki numër i math. ‘Jeta Arbëreshe’ vete përpara njera kur arbëreshi shkruan arbërisht e njera kur Drejtori ka shëndetë. Një falënderim veç meritojën shqiptare/ë/t çë na ndihjën me shkrimet e tire. Ndërkaq errumë te faqja 3.179! Simbjet duall ‘Fjalorthi Arbërisht-Lëtisht’. Mot do t’dalë ‘Fjalorthi Lëtisht-Arbërisht’. Bashkautorë: Emanuele Giordano e Agostino Giordano.

Questo numero 93, il primo che esce una volta all’anno, chiude il Ventunesimo anno di ‘Jeta Arbëreshe’, con 153 pagine. Il Direttore, nel primo Editoriale afferma che il ‘Vocabolarietto Arbresh-Italiano’ è necessario agli Arbresh e che l’’Arbresh standard’ fa bene alle Parlate arbreshe e avvicina Arbresh e Albanesi; nel secondo Editoriale (in fondo al numero), torna a sollecitare gli Arbresh – quelli che sanno e vogliono – a scrivere in arbresh. 26 sono i paesi interessati, poco o molto, dagli scritti di questo nr.93.  Intanto ci ha lasciato Pasquale Pisarro, giornalista da Lungro, cultore e cantore arbresh, che fu anche presidente dell’’Associazione Aiadi’. Italo C.Fortino continua a scrivere, in lungo e in largo, su papas Giuseppe Ferrari, di Frascineto, un vero ecumenista. Imri Badallaj ci fa luce sulla parlata di Chieuti, mentre M.Bruci, K.Kodra, H.Grillo-K.Shegani e N.Kastrati ci onorano i poeti Santori, Zef De Rada, Perrone, Serembe, G.Dara e Z.Schirò. Continuano poi le pubblicazioni dei manoscritti di Santori e Bilotta, mentre si ricordano personaggi di ieri, come A.Guzzetta (Alma Dema), G.Stamati, D.Chidichimo, A.Masci, V.Selvaggi; e i poeti A.Nociti, C.Candreva e A.Giordano senior. Dopo 17 anni, il Direttore commeta il Sinodo Intereparchiale di Grottaferrata (2004-2005), che ancora non si è concretizzato affatto, o poco. Nei ‘Documenti’ trovate 6 lettere inedite che lo scrittore Fatmir Gjata manda (1982-85) al poeta Vorea Ujko, da Frascineto; come anche una lista di 44 piccole sorelle di Gesù che scrivono (1969-95) lettere e cartoline a papas Emanuele Giordano, parroco di Ejanina. Anche altre poesie, canzoni, articoli, studi, cronache interessanti trovate in questo numero voluminoso. ‘Jeta Arbëreshe’ va avanti fino a quando l’arbresh scrive in arbresh e fino a quando il Direttore ha salute. Un grazie a parte meritano gli albanesi che ci aiutano con i loro scritti.Intanto siamo arrivati a pag.3.179.  Quest’anno è uscito il ‘Tascabile Arbresh-Italiano’. L’anno prossimo uscirà il ‘Tascabile Italiano-Arbresh’. Coautori: Emanuele Giordano e Agostino Giordano.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano

Numero pagine

153