Jeta Arbëreshe 94

Jeta Arbëreshe 94

4,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Ejaninë / Eianina (Cs-Italia)

Descrizione

Ky numër 94 mbullín Vitin XXII të ‘Jetës Arbëreshe’. Drejtori, tek 2 Editorialet, e thot hapët: Arbëreshëvet i sosën Arbërishtja, Arbëreshëvet i ka hjé Arbërishtja’. Arbëria e ka Standardin e saj: ësht Arbëreshtja e ‘Fjalorthit Arbërisht-Lëtisht’, çë duall e-book mbi jetarbreshe.it e çë redaktoi Drejtori. Mbrej numrit t’shkuar, rivista numëron më shkrime ka katundet arbëreshë, edhe sepse, për t’parën herë, – e do falenderuar avukati Emanuele D’Amico (i biri i ngjezotit avv.Giuseppe e kunxëlíer i ngarkuar për Festivalin) – botomi gjithë 20 Kënkat finaliste të Festivalit t’Shën Mitrit. Miqtë shqiptarë shkruajtin më pak, po shtuam firmën e akademikut nga Tirana prof.Walter Memisha, kuj i pëlqeu shumë ‘Fjalorthi Arbërisht-Lëtisht’. Prof. Fortino vijon me studimin e tij mbi Theologjinë e papa Sepës Ferrari, ndërsa prof.Badallaj shkruan mbi gjykimin negativ të studjueses Byron kundër Kongresit Drejtshkrimor (1972). Shumë janë artikulit me interes të këtij numari të shëndoshtë (më i madhi njera sot). Ndër Dokumentet, vijojën letrat çë poetët shqiptarë i shkruajen (1982-1988) poetit  tonë frasnjot Vorea Ujko: djovasni letrat e Vehbi Balës. Pëstaj kemi Përgëzimet (dorëshkrime) të drejtuar zotit Manuell Giordano për botimin e Fjalorit (1963-1964). Ndë fund, parë ‘Shkurt’-it, gjëni një ‘Provë Teknike’ të Drejtorit Agostino Giordano për ‘Paraklisin’ e kënduar arbërisht’. Shumë faqet, 161: patjetër do t’jenë edhe gabime.

Questo numero 94 chiude l’Anno XXII di ‘Jeta Arbëreshe’. Il Direttore, nei 2 Editoriali, lo dice apertamente: ‘Agli Arbëreshë basta la ‘Lingua Arbëreshe’; ‘Agli Arbëreshë fa onore la Lingua Arbëreshe’. L’Arbëria ce l’ha il suo standard: la Lingua Arbëreshe del ‘Vocabolarietto Arbëresh-Italiano’, che è uscito e-book su jetarbreshe.it , redatto dal Direttore. Rispetto al numero precedente, la rivista conta più scritti dai paesi arbëreshë, anche perchè – grazie all’avv.Emanuele D’Amico (figlio del defunto avv.Giuseppe e consigliere di maggioranza delegato al Festival) – pubblichiamo tutte e 20 le canzoni arbreshe finaliste del Festival di San Demetrio. Gli amici Albanesi hanno scritto di meno, ma abbiamo aggiunto la firma dell’accademico di Tirana, prof.Walter Memisha, a cui è molto piaciuto il ‘Vocabolarietto Arbresh-Italiano’. Prof. Fortino continua col suo studio sulla Teologia di papas Giuseppe Faraco, mentre prof.Badallaj scrive sul giudizio negativo che la studiosa Byron dà al Congresso sulla Ortografia della Lingua Albanese (1972). Molti sono gli articoli interessanti di questo numero voluminoso (il più grande fino ad oggi). Nei Documenti, continuano le lettere che i poeti albanesi scrivevano (1982-1988) al nostro poeta frascinetese Vorea Ujko: leggete le lettere di Vehbi Bala. Poi abbiamo le Felicitazioni (inedite) indirizzata al papas Emanuele Giordano per la pubblicazione del Fjalor (1963-64). In fondo, prima di ‘Shkurt/Insomma’, trovate una ‘Prova Tecnica’ del Direttore Agostino Giordano per rendere ‘cantabile in arbëresh’ la ‘Paraklisis’. Molte le pagine, 161: senz’altro ci saranno anche errori.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano

Numero pagine

161