Jeta Arbëreshe 30 promo

Jeta Arbëreshe 30 promo

7,90 

Revistë online e Shoqatës Kulturore “Jeta Arbëreshe” Purçill / Eianina (Cs-Italia)

Esaurito

Descrizione

Zë InterSinodi dhe Editoriali është një „Letër e hapët Peshkopëvet dhe Igumenit‟, ku drejtori shkruan: „Arbërishtja është gjuha e gjakut, na lipset si ajri, si ujit, si buka; ësht zëmra e zëmrës sonë!‟. Ka edhe të tjerë artikul mbi këtë argument, dhe një intervistë të drejtorit me presidentin e Komisionit Qendror, arkim.Eleuterio F.Fortino.

Comincia l‟InterSinodo e l‟Editoriale è una „Lettera aperta ai Vescovi e all‟Igumeno‟, dove il direttore scrive:”L‟Arbëresh è la lingua del sangue: ci serve come l‟aria, come l‟acqua, come il pane; è il cuore del nostro cuore!”. Ci sono anche altri articoli su questo argomento e un‟intervista del direttore al presidente della Commissione Centrale, arkim.Eleuterio F.Fortino.

Informazioni aggiuntive

Tipo prodotto

Digitale

Direttore responsabile/Drejtor përgjegjës

Prof. Agostino Giordano